Asortyment

Koszyk jest pusty
Szybki kontakt
 • + 48 888 319 475
 • persinsklep@wp.pl
 • 02-603 Warszawa ul. Puławska 72
 • czynne pn-pt 12:00 - 18:00
 •          sobota 10:00 - 14:00

Regulamin

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.persin.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka pod nazwą "Persin Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 72, kod pocztowy 02-603 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000647188, NIP: 521-375-62-91, REGON 365902151.(zwana dalej Spółką)

Dane do szybkiego kontaktu: telefon +48 697 46 89 20, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@persin.pl

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część transakcji pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy www. persin.pl
 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 3. Towar– produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;
 7. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
  • a) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • b) treści zawierających informacje nieprawdziwe,
  • c) treści zawierających informację niechcianą (tzw. Spam),
  • d) treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa
 4. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy,
  • e) czasu dostawy,
  • f) uwag.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PERSIN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską towaru.. Koszty dostawy znajdują się na stronie Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty w sklepie firmowym przy ul. Puławskiej 72 w Warszawie
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. .

 1. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
  • a) przelewem na rachunek bankowy Spółki
   Idea Bank S.A
   11 1950 0001 2006 0013 3833 0002
   dane do przelewu:
   „Persin Spółka z o.o.
   02-603 Warszawa, ul. Puławska 72/5
  • b) ,„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego , z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
  • c) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem,
  • d) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu od PayPro SA Agent Rozliczeniowy informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności
  • e) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie firmowym
 2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt a), b) lub d), tj. przelewem zwykłym, płatności on-line, płatności kartą, powinien dokonać Płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.
 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta
 4. Płatność uznaje się za dokonaną: a) po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu od PayPro SA Agent Rozliczeniowy informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności. (ust.1 pkt b i d niniejszej części); b) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt a niniejszej części); c) z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”
 5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPro SA a) płatność on-line (ust. 1 pkt b) W przypadku dokonywania przelewu PayPro SA Agent Rozliczeniowy Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank. b) płatności kartą (ust. 1 pkt d)
  Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada na rachunku bankowym środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.
  Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „Płatność kartą” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 6. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonych przez Sprzedającego punktach.
 8. Szczegółowe warunki dostawy przez firmę kurierską jak i odbioru osobistego wskazane zostały
 9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.

VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Klienta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Klienta gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad .
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad .
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności na konto klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 14. Roszczenie o wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 15. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres: 02-603 Warszawa, ul. Puławska 72.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-maila: sklep@persin.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy 02-603 Warszawa, ul. Puławska 72.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem .
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności wyłącznie na konto klienta
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
  danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Persin Sp. z o.o. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.persin.pl
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.